Preskočiť na obsah

Mária Habalová

Katedra liečebnej pedagogiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Bratislava

Mgr. Mária Habalová, PhD. vyštudovala liečebnú pedagogiku.

Po ukončení štúdia sa primárne venovala včasnej intervencii. Pôsobila v domove sociálnych služieb na diagnostickom oddelení a v detských centrách, kde sa podieľala na tvorbe stimulačných programov a následnej intervencii u detí s oneskoreným a nerovnomerným vývinom. Popri tomto zameraní sa intenzívne zaujímala o muzikoterapiu, ktorej prvky využívala vo svojej praxi. Svoju kvalifikáciu v tejto oblasti si priebežne zvyšovala ďalším vzdelávaním formou certifikovaných kurzov. Od roku 2019 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre liečebnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmet muzikoterapia.

V tejto oblasti je tiež publikačne a výskumne činná.

Aktuálne je členkou riešiteľského kolektívu v rámci projektu VEGA s názvom Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom muzikoterapie pri podpore reči u ľudí s Parkinsonovou chorobou.

Kontakt

Katedra liečebnej pedagogiky Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Račianska 59
Bratislava
habalova@fedu.uniba.sk