Preskočiť na obsah

Barbara Ukropcová

Centrum pohybovej aktivity & Laboratórium výskumu metabolizmu, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, Ph.D. sa venuje výskumu vplyvu jednorazového a pravidelného cvičenia na zdravie ako aj využitiu pozitívnych účinkov pravidelnej fyzickej aktivity a komplexnej modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe metabolických, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení.

O pozitívnych účinkoch pohybu prednáša študentom Lekárskej fakulty UK v Bratislave, odbornej aj laickej verejnosti. Dr. Ukropcová je/bola riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov, je autorkou / spoluautorkou monografií a vedeckých publikácií v prestížnych odborných časopisoch ako aj populárno-vedeckých článkov. Za svoju vedeckú činnosť, snahu o transláciu získaných poznatkov do praxe ako aj za popularizáciu vedy získala viacero ocenení (Bratislavská čučoriedka, 2008; Slovenka roka, 2017).

Dr. Ukropcová založila a vedie Centrum pohybovej aktivity (v roku 2017) a je garantkou EASO Centra pre manažment obezity Biomedicínskeho centra SAV. Je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO), Európskej asociácie pre výskum diabetu (EASD), a zakladajúcou členkou pracovnej skupiny ExPAS EASD (Exercise and Physical Activity Study Group), zameranej na cvičenie a fyzickú aktivitu v prevencii a liečbe diabetu.

Kontakt

Centrum pohybovej aktivity & Laboratórium výskumu metabolizmu,
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Bratislava
barbara.ukropcova@gmail.com